mysterieweg
 
 

M: 06 39172210

hedwig@mysterieweg.nl

Privacyverklaring

Introductie

In dit overzicht wordt aangegeven hoe ik persoonsgegevens verzamel en op welke wijze deze worden gebruikt. Ik respecteer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, en vind het van belang u op deze plaats te informeren over hoe ik om ga met uw persoonlijke gegevens zodat u zich wat dat betreft veilig kunt voelen. Middels deze website kunt u hier kennis van nemen maar ook tijdens het intakegesprek besteed ik er aandacht aan u te informeren over hoe uw privé-gegevens worden verwerkt. Vanaf heden zal u dan ook gevraagd worden te tekenen dat u kennis heeft genomen van deze privacyverklaring.

Welke gegevens worden verzameld?

Persoonlijke gegevens verzamel ik niet via deze website.

De geringe omvang van mijn praktijk maakt het mogelijk dat ik nog schriftelijk, met de hand, gegevens van geestelijke, psychische en lichamelijke aard, vastleg, teneinde als psycholoog het hulpverleningsproces in voldoende mate te kunnen ondersteunen. Tijdens de intake krijgt u een formulier waarbij persoonlijke gegevens ingevuld en ondertekend worden. Het betreft administratieve gegevens om aan uw dossier te koppelen en om rekeningen aan u te kunnen versturen. Tevens vraag ik u op dit formulier te ondertekenen of u instemt of niet, met mondelinge informatie-uitwisseling en/of rapportage met huisarts, specialisten, andere therapeuten, bedrijfsarts e.d. en te beamen dat ik u heb geïnformeerd over wat u kunt doen wanneer er in mijn manier van hulpverlenen iets niet tot tevredenheid verloopt. U komt bij mij met een bepaalde hulpvraag en om u zoveel mogelijk een eigen regie te kunnen laten voeren bij een gezamenlijk geformuleerd plan van aanpak hecht ik er waarde aan dat de hulpvraag en dit plan helder omschreven in het dossier opgenomen worden.

Op welke wijze worden persoonsgegevens verwerkt?

Diverse inventarisatielijsten m.b.t. uw problematiek, worden in samenspraak met u gebruikt aan begin en eind van een gespreksreeks om uw situatie te kunnen beoordelen en evalueren. In het dossier komen zeer persoonlijke dingen omtrent uw leven te staan maar het gesprek zelf heeft de eerste prioriteit. Een niet onaanzienlijk aantal cliënten, m.n. wanneer het biografische gesprekken betreft houdt zelf een dossier bij van het zelfonderzoek dat men doet en dan noteer ik in mijn dossier grote lijnen en specifieke en relevante gegevens.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Nooit zal ik zonder een door u getekend formulier informatie verstrekken aan andere mensen en/of instanties of informatie opvragen.

U heeft het recht om inzage te vragen in het dossier. Ook heeft u recht op aanpassing als u vind dat ik iets onjuist geformuleerd heb.

Ik neem uw privacy serieus en bewaar dossiers in afgesloten stalen bureaulades.
Rekeningen worden opgemaakt met de computer die beveiligd is.

Hopend u tot tevredenheid te hebben geïnformeerd verblijf ik met een hartelijke groet,

Hedwig Douma